ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดี

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุหัตถ์ สังชญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์

นายสมมิต ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
นางสาวกาญจนา ช่วยประสิทธิ์
ผู้จัดการ
นาย จักรพงศ์ บุญชู
นักกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
นางสาวสมใจ สีมาถาวรกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิตินันท์ สังข์ภาษี
นักวิชาการศึกษา
นางสุรนันท์ หงษ์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร