ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อัตราค่าเล่าเรียน

(1 ภาคเรียน คือการลงทะเบียนเรียน 12 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)

1. ค่าเล่าเรียนอัตราปกติ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (บาท)

  ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
  เรียนเดี่ยว 55 นาที 9,600 10,800 12,300
  เรียนเดี่ยว 25นาที 4,900 5,500 -
  เรียนคู่ 55 นาที 6,500 7,200 -
  เรียนกลุ่ม 4-6 คน และดนตรีสำหรับเด็ก 3,500 4,000 -


2. ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ

 • 2.1 ค่าเล่าเรียนสำหรับวันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะนักเรียนชั้นต้น Level 1-4)
 • ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
  เรียนเดี่ยว 55 นาที 8,600 9,700 11,000
  เรียนเดี่ยว 25นาที 4,400 4,900 -
  เรียนคู่ 55 นาที 5,800 6,400 -
  เรียนกลุ่ม 4-6 คน และดนตรีสำหรับเด็ก 3,100 3,600 -

 • 2.2 ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 3 วิชาขึ้นไป (เฉพาะวิชาเรียนเดี่ยว 55 นาที) โดยวิชาที่ 3-5 ให้ชำระค่าเล่าเรียนในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเรียนอัตราปกติ (ข้อ 1)
 • 2.3 ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษสำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ( พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ) นับวิชารวมกัน โดยวิชาที่ 4-6 (เฉพาะวิชาเรียนเดี่ยว 55 นาที) ให้ชำระค่าเรียนครึ่งหนึ่งของค่าเรียนอัตราปกติ (ข้อ 1)

 • ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษครึ่งหนึ่ง ตามสิทธิ์ประเภทที่ 2.2 และ 2.3 (บาท)
  ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
  เรียนเดี่ยว 55 นาที 4,800 5,400 6,150

 • 2.4 ค่าเรียนอัตราพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของวิทยาลัยรวมถึงบุตรของผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว ให้ชำระในอัตรา 80% ของค่าเรียนปกติ ทั้งนี้คนละไม่เกิน 2 วิชา

 • อัตราค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษประเภทที่ 2.4 (บาท)
  ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
  เรียนเดี่ยว 55 นาที 7,680 8,640 9,840
  เรียนเดี่ยว 25นาที 3,920 4,400 -
  เรียนคู่ 55 นาที 5,200 5,760 -
  เรียนกลุ่ม 4-6 คน และดนตรีสำหรับเด็ก 2,800 3,200 -

หมายเหตุ :

 1. ค่าเล่าเรียนปกติหมายถึง อัตราค่าเล่าเรียนของวันเสาร์และวันอาทิตย์
 2. การใช้สิทธิ์ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ สามารถใช้ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
 3. การใช้สิทธิ์ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษตามข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 จะคิดจากอัตราค่า
 4. เรียนปกติและเป็นวิชาที่เรียนเดี่ยวแบบ 55 นาทีเท่านั้น