ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Music Camp 2016

 
แผนที่สถานที่จัดค่าย
เบล่า วิลล่า คาบาน่า พัทยา

 

 

 

คณะผู้บริหารโครงการ

รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข
หัวหน้าโครงการ
นายสมมิต ปัญญากุลผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
นางสาววันดี
จันทร์เจนจบ
ผู้จัดการโครงการ
นายณัฐวุฒิ
สุขแสงจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
นางสาวสิริรัตน์
จิวาลักษณ์
ประชาสัมพันธ์
นางสาวศิวพร อยู่สุข
การเงิน
นางสาววรารัตน์
ปุริโสดม
ประสานงานโครงการ
นางสาวขวัญชนก
สำเร็จประสงค์
ประสานงานโครงการ
นางสาววริศรา โพธิ์แก้ว
ประสานงานโครงการ
นายสุชา อยู่สุข
สื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารการสอนคณะวิทยากร

อ.พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช
หัวหน้าวิทยากร วิทยากรวิชาเปียโน
อ.ปิญชาน์นันท์ ใจประสงค์
วิทยากรวิชารวมวง และ Rhythm
อ.น้ำฝน ศรีสมบรูณ์
วิทยากรวิชาเครื่องสายตะวันตก
อ.ศักดิ์พล วัฒนสุนทร
วิทยากรวิชาดนตรีไทย
อ. สฤษดิ์ เดชสังวรณ์
วิทยากรวิชาขับร้อง
อ. วรารัตน์
ปุริโสดม
วิทยากรเครื่องเป่าทองเหลือง
อ. ขวัญชนก
สำเร็จประสงค์
วิทยากรวิชาคาริเน๊ต
อ.ศศิประภา สนธิธรรม
วิทยากรวิชากิจกรรมดนตรี และฟลู้ท
อ.คณิน วิเศษมงคลสุข
วิทยากรวิชากลองชุด และ Rhythm
อ. ณัฐวุฒิ
สุขแสงจันทร์
วิทยากรวิชาแซกโซโฟน