ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

กิจกรรมของสาขาซีคอนสแควร์

ในส่วนของวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมดนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ อาทิเช่น การแสดงคอนเสิร์ตของวงประเภทต่างๆ การอบรมสัมมนา ที่หอแสดงดนตรี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนความเป็นมืออาชีพบนเวทีจริงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการรวมวงเฉพาะกิจของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าประกวดรายการต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย

โปรแกรมกิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TIME

" กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TIME ประจำปี 2560"

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ ภายใต้หลักสูตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination, TIME) ดำเนินกิจกรรมการทดสอบ ประเมินผล และแนะนำความรู้โดยคณาจารย์จากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตาราค่าสมัคร ค่าสมัครกิจกรรมทดสอบ ระดับเกรด 9 วิชาละ 400 บาท ค่าสมัครกิจกรรมทดสอบ ระดับเกรด 12 วิชาละ 600 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิป)

สมัครออน์ไลน์ได้ที่ (คลิก)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2721-9894-7

 

Music Activities for Children

คอร์สเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปการเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กวัยประมาณ 3 - 5.6 ปี นับเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง

เปิดรับสมัครเเล้วตั้งแต่วันนี้ ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (12 ครั้ง) อัตราค่าเรียน : 4,200 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน (มีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 200 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2721-9894-7