โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97

ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมทางดนตรีเพื่อสังคมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เช่น การประกวดแข่งขันดนตรี เทศกาลดนตรี คอนเสิร์ตนักเรียน คอนเสิร์ตอาจารย์ ตลอดจนคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

MCGP Young Chorus

มีวงคอรัสทั้งหมด 2 วง ได้แก่
วงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 6 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.
และวงคอรัสสำหรับเด็กอายุ 9 ปี เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

สอนโดย : อาจารย์วงศธร นฤมิตร และอาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์
อัตราค่าเรียน : สำหรับเด็กอายุ 6 ปี 4,800 บาท / ปี และสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป 6,000 บาท / ปี

Music Activities for Children

คอร์สเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปการเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กวัยประมาณ 3 - 5.6 ปี นับเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง

เปิดรับสมัครเเล้วตั้งแต่วันนี้ ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน (12 ครั้ง) อัตราค่าเรียน : 4,200 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน (มีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 200 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TIME

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TIME วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ ภายใต้หลักสูตรศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ดำเนินกิจกรรมการทดสอบ ประเมินผล และแนะนำความรู้โดยคณาจารย์จากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เปิดรับสมัครและชำระค่าสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

อัตราค่าสมัคร
Per-Test เกรด 9 วิชาละ 400 บาท
Per-Test เกรด 12 วิชาละ 600 บาท

กรอกใบสมัครทาง Online (คลิก)