ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชากีตาร์

อ. วิรุณ ทัศน์ทอง
อ. ไตรรัตน์ ปันบุตร
อ. ธมลวรรณ ชูกลิ่น
อ. พชริศ โปรียานนท์
กีต้าร์เบส