ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Gallery

ภาพห้องเรียนและสถานที่

Room Room Room Room Room Room Room Room Room Room Room Room Room

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาซีคอนบางแค
มีพื้นที่ 1,798 ตารางเมตร มีห้องเรียนสำหรับเรียนเดี่ยว 40 ห้อง ห้องเรียนรวมวง 6 ห้อง และห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาด 80 ที่นั่ง 1 ห้อง