ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดี

 

 

 

 

 

 

 

วันดี จันทรเจนจบ
ผู้จัดการศูนย์ศึกษาดนตรีฯ
พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
วรารัตน์ ปุริโสดม
นักวิชาการศึกษา
วริศรา โพธิ์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
ธนภร สุดทองหล่อ
นักวิชาการศึกษา
ขวัญชนก สำเร็จประสงค์์
นักวิชาการกิจกรรม
นัฏยาภรณ์ ด้วงเจริญ
นักวิชาการกิจกรรม
ปิยะนุช คำคุ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กัญญาภัทร ภวปรีดากรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันเพ็ญ บุญเรือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร