ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

อัตราค่าเล่าเรียน

(1 ภาคเรียน คือการลงทะเบียนเรียน 12 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)

1. ค่าเล่าเรียนอัตราปกติ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (บาท

     
   
     


2. ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ

 • 2.1 ค่าเล่าเรียนสำหรับวันจันทร์ – ศุกร์

 •   2.2 ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษแก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุตรของผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ให้ชำระค่าเล่าเรียนในอัตรา 80% ของค่าเล่าเรียนปกติทั้งนี้ไม่เกินคนละ 2 วิชา ดังนี้
  ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษครึ่งหนึ่ง ตามสิทธิ์ประเภทที่ 2.2 และ 2.3 (บาท)

                2.3.  ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษแก่นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 3 วิชาขึ้นไป
  โดยชำระค่าเล่าเรียนวิชาที่ 3 – 5 ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนปกติ

                2.4 ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษแก่นักเรียนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกัน

  ( พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ) นับวิชารวมกัน โดยวิชาที่  4-6  ให้ชำระค่าเรียนครึ่งหนึ่งของค่าเรียนปกติ

  ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษครึ่งหนึ่งตามสิทธิ์ประเภทที่ 2.3 และ 2.4 (บาท)

  ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
  เรียนเดี่ยว 55 นาที 4,800 5,400 6,150

  3. ค่าเล่าเรียนกรณีทดลองเรียน อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับการทดลองเรียน ดังต่อไปนี้ (บาท)

  ค่าเล่าเรียนในกรณีทดลองเรียนให้แก่ 

  1. นักเรียนใหม่ ที่ต้องการทดลองเรียน
  2. นักเรียนเก่า ที่ต้องการทดลองเรียนในวิชาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน

  (นักเรียนสามารถทดลองเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง)