ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชาเครื่องสายสากล

อ.จงจรัส สุนิลหงส์ อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องสายตะวันตก
อ.กฤตธี สีหมนตรี
อ.ยอดดอย บุพศิริ
อ.สุทธิลักษณ์ ธุวสินธุ์
อ.สมเดช ทองน่วม
อ.คฑาวุธ ศรีโชติ
อ.ธีรพงศ์ บำเพ็ญทาน