ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

การสอบ

  1. เมื่อเรียนจบแต่ละระดับ ให้นักเรียนขอคำแนะนำจากอาจารย์เพื่อทำการสอบเลื่อนชั้น
  2. นักเรียนที่ประสงค์จะสอบเลื่อนระดับ ต้องยื่นใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด
  3. ตรวจสอบตารางสอบของแต่ละวิชาได้ตามประกาศของวิทยาลัย
  4. นักเรียนต้องยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  5. ผู้ที่ต้องการยกเลิกการสอบ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  6. วิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักเรียนทราบโดยติดประกาศ และนักเรียนสามารถขอรับใบแจ้งผลการสอบรายบุคคลได้จากเจ้าหน้าที่