ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. นักเรียนควรเข้าเรียนตรงเวลา และเรียนอย่างตั้งใจตลอดชั่วโมงการเรียน
  2. นักเรียนควรฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที
  3. นักเรียนควรทำการบ้านทุกครั้งและครบตามที่อาจารย์มอบหมาย
  4. นักเรียนต้องเข้าร่วมเรียนรวมวง (ซึ่งนับเป็นชั่วโมงการเรียน) อย่างสม่ำเสมอ