ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

 1. 1 ภาคเรียน เท่ากับการเรียน 12 ครั้ง (เท่ากับระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)
 2. การเรียนปกติ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที หรือ 25 นาที ตามประเภทของการเรียน
 3. การชำระค่าเล่าเรียนเป็นภาคเรียน และค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 200 บาท
 4. ผู้ที่เคยเรียนดนตรีมาก่อนสามารถสอบจัดระดับชั้นได้ โดยต้องชำระค่าสอบ 500 บาท (ค่าสอบจัดระดับชั้นถือเป็นค่าลงทะเบียนล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินหากผู้สมัครยกเลิกชั้นเรียนที่จัดให้หลังการสอบ )
 5. เมื่อจัดตารางเรียนแล้ว ให้ชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเริ่มเรียน
 6. นักเรียนที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วต้องการยกเลิกชั้นเรียน จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันลงทะเบียน และวิทยาลัยจะคืนเงินให้ 50% ของจำนวนเงินที่เหลือ ที่หักค่าเรียนที่ได้เรียนออกไปแล้ว
 7. กรณีเรียนคู่หรือกลุ่ม ไม่สามารถยกเลิกชั้นเรียนหรือเปลี่ยนแปลงการเรียนได้ ยกเว้นต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งกลุ่ม จะพิจารณาเป็นกรณีไป
 8. เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้วไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
 9. เมื่อเรียนจบภาคเรียนแล้วและต้องการจะเรียนต่อ สามารถชำระค่าลงทะเบียนของภาคเรียนต่อไปได้ในระหว่างการเรียนครั้งที่ 10 ถึง 12 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกชั้นเรียนนั้นให้กับนักเรียนคนใหม่หากไม่ชำระเงินล่วงหน้า
 10. ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน
 11. การรับประกาศนียบัตร จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร