ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน

(การลา มาสาย การขาดเรียน)

  1. นักเรียนจะต้องมาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด
  2. วิทยาลัยจะไม่ชดเชยเวลาให้ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน โดยไม่แจ้งให้วิทยาลัยทราบล่วงหน้า
  3. กรณีนักเรียนมาสาย วิทยาลัยจะสอนให้เฉพาะเวลาที่เหลือเท่านั้น
  4. กรณีของการเรียนเดี่ยว นักเรียนสามารถลาเรียนได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน วิทยาลัยจะชดเชยให้ 1 ครั้งใน 1 ภาคเรียน
  5. กรณีเรียนกลุ่ม หากมีการลาหรือขาดเรียน วิทยาลัยจะไม่ชดเชยเวลาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  6. นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่ติดต่อกับทางวิทยาลัย วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชั้นเรียนนั้น
  7. การเรียนรวมวง* นับเป็นการเรียน 1 ชั่วโมงของภาคเรียนนั้นๆ
  8. กรณีขาดหรือลาเรียนรวมวง วิทยาลัยจะไม่ชดเชยเวลาเรียนให้

หมายเหตุ * วิทยาลัยจัดให้มีการเรียนรวมวงสำหรับภาควิชา เครื่องเป่า เครื่องสายตะวันตกและดนตรีไทย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อฝึกทักษะการเล่นเป็นวง โดยจะนับเป็นการเรียนเดี่ยว 1 ครั้ง