ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนักเรียนของโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาซีคอนสแควร์
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. มีความสามารถดีเด่น หรือมีศักยภาพในการพัฒนาการเล่นดนตรี ในวิชาดังนี้
  • เปียโน
  • ขับร้อง
  • กีตาร์
  • เครื่องสายสากล
  • เครื่องเป่า
  • ดนตรีไทย
 4. วิชาที่ได้รับทุนต้องเป็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน

รายละเอียดทุนการศึกษา

 1. วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาทุกปี ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 5 ทุน โดยจะทำการคัดเลือกประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน คือ นักเรียนของโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซีคอนสแควร์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่สอบได้ระดับดีมาก (A) ในช่วงเดือนตุลาคมปีก่อนหน้า จนถึงเดือนกันยายนของปีที่มีการคัดเลือกทุน
 3. วิชาที่ได้รับทุนต้องเป็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน
 4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน