ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางดนตรี

นายสมมิต ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
นางสาวกาญจนา ช่วยประสิทธิ์
ผู้จัดการ
นาย จักรพงศ์ บุญชู
นักกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
นางสาวสมใจ สีมาถาวรกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิตินันท์ สังข์ภาษี
นักวิชาการศึกษา
นางสาว พัชรีย์ สกุลเพ็ชร
นักวิชาการการเงินและการบัญชี
นางสุรนันท์ หงษ์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร