ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

โครงการครอบครัวเบิกบาน เสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยดนตรี
8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น.

โดย ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์สาขาวิชาดนตรี
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

จากข้อมูลของโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป พบว่าปัจจุบันผู้ปกครองมีการส่งเสริมให้บุตรหลานเริ่มเรียนและฝึกหัดดนตรีเร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะต้องการให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ  โดยผู้ปกครองมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้นแต่กลับได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือตรงตามความต้องการ  เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเผยแพร่ในวงจำกัดซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  ทั้งยังขาดพื้นที่หรือโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้อย่างทั่วถึง  แม้ว่าปัจจุบันจะมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรวมถึงการบรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์ของดนตรีที่มีต่อพัฒนาการเด็กเพิ่มมากขึ้นกว่าอดีต  แต่การจัดกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักเป็นรูปแบบที่แฝงการประชาสัมพันธ์สินค้าโฆษณาผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วย  อีกทั้งเนื้อหายังไม่ครอบคลุมกับความสนใจของผู้ปกครองอย่างแท้จริง

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเปิดการเรียนการสอนวิชาดนตรีให้กับบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย  ทั้งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีคือมีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  โดยกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 3 - 10 ปี  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่พร้อมต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกๆ ด้าน   ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวเบิกบาน เสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยดนตรี” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการศึกษาหาความรู้ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของดนตรีที่มีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กในแต่ละช่วงอายุ  โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางและมีประสบการณ์ตรงมาร่วมบรรยายอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีกับบุตรหลานของท่านต่อไป

รูปแบบกิจกรรม
รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการบรรยายรวมถึงการเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้พูดคุยและสอบถามข้อมูลขณะบรรยาย และในช่วงท้ายจะมีการแสดงดนตรีของนักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศาลายา และจากโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปทั้ง 3 สาขา  


วันเวลาจัดกิจกรรม
ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น. ตลอดทั้งปี 2557

สถานที่จัดกิจกรรม
 โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  สาขาซีคอนบางแค  ชั้น 4 ติดทางขึ้นโรงภาพยนตร์อีจีวี (ใกล้กับโยโย่แลนด์)


หัวข้อและกำหนดการบรรยาย

หัวข้อบรรยาย

วัน

เวลา

วิทยากร

หมายเหตุ

         

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี
เพื่อการพัฒนาของเด็ก

ส 8 พย. 57

11.00 - 12.30 น.

ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครอบครัว