ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชากีตาร์

อ. พงษ์เทพ ฤกษ์ศิริรัตน์
อ. กานต์ เดชอุดม
อ. เอกลักษณ์ มุตธิกุล
อ. คฑาวุธ จันทร์แดง
อ. ฐนภรณ์ ดวงจิตร
อ. วรพล อัศวไพศาลชัย
อ. ศรายุธ กมลจรัสเกษม (เบส)