ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

ห้องเรียนและสถานที่

Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo Piano Duo

ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,260 คน มีพนักงานประจำ 10 คน อาจารย์ประจำ 7 คน อาจารย์พิเศษ 54 คน มีห้องเรียนสำหรับเรียนเดี่ยว 65 ห้อง ห้องเรียนรวมวง 6 ห้อง และห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาด 100 ที่นั่ง 1 ห้อง