Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข
คณบดี
นายสมมิต ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
นางสาววันดี
จันทร์เจนจบ
ผู้จัดการ
อ.พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช
หัวหน้างานวิชาการ
นางสาวสิริรัตน์
จิวาลักษณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฝ่ายบริหาร
นางสาวศิวพร อยู่สุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรารัตน์
ปุริโสดม
นักวิชาการการศึกษา
นางสาวขวัญชนก
สำเร็จประสงค์
นักวิชาการการศึกษา
นางสาวปิยะนุช คำคุ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรดา
วิทยกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมนัสนันท์ เลอเลิศธิติกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันเพ็ญ
บุญเรือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร