ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย

อ.วิทยา เจริญเปี่ยม
(อาจารย์ประจำ)
อ.มนวิภา พลอยพิศุทธิ์
อ.ลักษณาวดี จตุรภัทร์
อ.สุรภี จั่นสุวรรณ