ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชาเครื่องเป่าและเครื่องกระทบ

อ.พร้อมวุฒิ สุดตะกู
อาจารย์ประจำ
(แซกโซโฟน)
อ.กฤษณ์ นันทปัญญา
(ฟลู้ท)
อ.ชัชพล เจียมจรรยง
(ฟลู้ท)
อ.ดนตรา กัณเขตต์ภัย
(แซกโซโฟน )
อ.พัลลภ แก้วประดับ
(ฟลู้ท)
อ.ลลิตตา  เพียรวิรัตนชัย (ทรัมเป็ต)
อ.เวธกา วีระสืบพงศ์ กลอง
(กลองชุด)
อ.วิโรจน์ ธนาพฤกษารัตน์ (กลองชุด)