ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

การขอพักการเรียน

  1. การพักการเรียนหมายถึงการหยุดเรียนติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไป
  2. นักเรียนต้องยื่นเอกสารการขอพักการเรียนล่วงหน้า ก่อนวันเริ่มพักการเรียนอย่างน้อย 7 วัน
  3. วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการโอนชั่วโมงเรียน(ถ้ามี)ให้นักเรียนอื่น
  4. นักเรียนที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์ในการเรียนกับอาจารย์ท่านเดิม ในวันและเวลาเดิม จะต้องชำระค่ารักษาสิทธิ์ในอัตราครั้งละ 100 บาทสำหรับนักเรียนเรียนเดี่ยว 55 นาที และ 50 บาทสำหรับนักเรียนเรียนเดี่ยว 25 นาที ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 ครั้ง หากไม่กลับมาเรียนภายใน 4 สัปดาห์ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเวลาเรียนให้นักเรียนอื่น ( ถ้ามี ) การขอรักษาสิทธิ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนด้วย
  5. วิทยาลัยจะเก็บชั่วโมงเรียนที่เหลือในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มพักการเรียน